بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات

طالب:• مقدمه..........................................................................................................................4• بخش اول -طرح مسئله.........................................................................................................7 -اهمیت موضوع...................................................................................................8• بخش دوم:تصادفات -فصل اول:عامل انسانی................................................................................30 -فصل دوم:عامل راه......................................................................................40o تقاطع‌های چراغ‌دار....................................63o انحراف از راه..........................................101 -فصل سوم :عامل وسیله نقلیه و محیط................................................ 115 -فصل چهارم:مقایسه عوامل تصادف.....

پاورپوینت موزه هنر های معاصر تهران

کتاب ترمودینامیک آماری مک کواری

ی ایران تدریس می شود . اگر دانشجو و یا علاقه مند به شیمی هستید و می خواهید منبعی معتبر و کامل برای ترمودینامیک آماری داشته باشد ، دانلود این کتاب به شما توصیه می شود .