کنترل سیستم قدرت در حضور منابع انرژی پراکنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کنترل سیستم قدرت در حضور منابع انرژی پراکنده :

در این گزارش ابتدا روش های کنترل متغیرهای سیستم قدرت از جمله ولتاژ و فرکانس در محیط سنتی بررسی شده اند. سپس بحث شده است که با حضور منابع تولید پراکنده در سیستم قدرت, روش های کنترلی به چه صورتی تغییر می کنند و چه روش ها و الگوریتم های نوین کنترلی مورد استفاده قرار می گیرند. بسیاری از روش های کنترلی جدید جهت اتصال منابع اینورتری یا کانورتری به شبکه طراحی شده اند که در گذشته در مورد منابع دارای ژنراتور سنکرون یا آسنکرون قابل اجرا نبودند. بنابراین یک بحث مهم حضور منابع اینورتری در کنترل سیستم قدرت می باشد.

کنترل سیستم قدرت در حضور منابع انرژی پراکنده
فهرست مطالب :

مقدمه .............................................................................................................................................................4

1- روش های کلاسیک کنترل سیستم...................................................................................................7

1-1 کنترل ولتاژ........................................................................................................................................7

2-1 کنترل فرکانس.................................................................................................................................9

2- منابع تولید گسترده در شبکه توزیع...............................................................................................12

1-2- انواع مدل منابع تولید گسترده..............................................................................................13

2-2-تاثیر DGها روی پروفایل ولتاژ...............................................................................................17

3-2- تاثیر DG بر ادوات تنظیم ولتاژ..........................................................................................20

1-3-2 تپ چنجر اتوماتیک پست­های فوق توزیع...............................................................23

2-3-2 تاثیر DG روی خازن­ها............................................................................................25

3-3-2 تاثیر DG روی تنظیم کننده ولتاژ............................................................................25

4-2 مطالعه بارگذاری­های مختلف شبکه..................................................................................26

3- روش های کنترل سیستم در حضور منابع پراکنده.....................................................................28

1-3 کنترل هماهنگ و کنترل محلی................................................................................................29

2-3 کنترل AVPFC .............................................................................................................................30

3-3 کنترل دروپ P-V......................................................................................................................... 31

4-3 کنترل دروپ P"-f و Q"-U"........................................................................................................ 33

5-3 کنترل دروپ Vg-Vdc ................................................................................................................. 34

6-3 کنترل فازی ................................................................................................................................... 35

7-3 کنترل تطبیقی................................................................................................................................37

8-3 کنترل PID.................................................................................................................................... 38

9-3 کنترل مبتنی بر لینک مخابراتی................................................................................................ 40

10-3 کنترل پیش بین ........................................................................................................................41

4- نتیجه گیری و پیشنهادها ..............................................................................................................41

مراجع...........................................................................................................................................................43

لینک کمکی