بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از اساتید دانشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از اساتید دانشگاه :

بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از اساتید دانشگاه
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
الف- مقدمه
ب- بیان مسأله
ج- اهمیت و ضرورت پژوهش
د- اهداف پژوهش

فصل دوم : ادبیات تحقیق
الف- مقدمه
ب- پیشینه تحقیق
ج- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده
د- مبانی مفهومی تحقیق

فصل سوم : روش شناسی
الف- مقدمه
ب- روش تحقیق
ج- جامعه آماری تحقیق
د- حجم نمونه
ه- شیوه نمونه گیری
و - فرضیات تحقیق
و- 1- سوالات اصلی تحقیق
ز- روش گردآوری اطلاعات
ح- پیش آزمون, روایی (Validity) و اعتبار ((Reliability
ط- متغیرهای پژوهش
ی- تعریف عملیاتی متغیرها
س- روش های تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : نتایج یافته ها

جداول و نمودارها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
الف- مقدمه
ب- نتیجه گیری
ب- 1- ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان
ب- 2- توصیف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق
د- پیشنهادات و محدودیتها

لینک کمکی