بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش :

تعریف سازمان:

سازمان عبارت از یک رشته منظم و عقلایی است که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند, و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند, به منظور تامین هدف های مشترک خاص برقرار می گردد .

سازمان عبارت است از مراحل تشخیص و گروه بندی فعالیت ها, تعیین و تفویض اختیار و مسئولیت ها و برقراری ارتباط بین افراد به منظور حسن انجام کار, به طوری که هدف یا هدف های مورد نظر در حد مطلوب تحقق یابند .

(تعریف سازمان از نظر بارنارد): یک سیستم فعالیتها یا نیروهای خودآگاه و هماهنگ شخصی یا یک سیستم فعالیت های وابسته به هم می باشد .بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش
فهرست مطالب :
عنوان : صفحه :
فصل اول :
تعریف سازمان 1
انواع سازمان 1
ترکیب سازمانی 2
نظریه های سازمانی 3
نظریه سازمان رسمی 3
ویژگیهای بوروکراسی 4
نوع شناسی اقتدار 5
نظریه تیلور 6
نظریه هانری فایول 7
اهداف سازمان ها 8
اهمیت مطالعه سازمان 10
فصل دوم :
ساخت و نظام آموزش و پرورش 11
تالکوت پارسونز 15
عناصر اولیه نظام پارسونزی 16
نظام ها و محیط ها 19
چه نوع نظام هایی وجود دارد 26
روابط سیبرنتیک میان چهار جز نظام کل 31
تکامل اجتماعی 35
تحقیق در انواع اجتماعات و جوامع 40
نظریه کنش پارسونز 41
واحد کنشی 42
اشکالات نظریه کنش پارسونز 44
کارهای اخید در زمینه نظریه کنش 46
مسائل کارکردی سازمان ها 47
محدودیت های نظریه سیستمی پارسونز 52
کتابنامه 55

لینک کمکی