بازدید از نحوه بررسی (بیمه‌نامه‌های درمان تکمیل (گروهی))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بازدید از نحوه بررسی (بیمه‌نامه‌های درمان تکمیل (گروهی)) :

دانلود پروژه بازدید از نحوه بررسی (بیمه نامه های درمان تکمیل گروهی)

این فایل در قالب Word قابل ویرایش, آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 148

بخش اول: مقدمه

بخش دوم: دستورالعمل صدور بیمه‌نامه‌های درمان تکمیل (گروهی)

بخش دوم: صدور بیمه‌نامه

قسمت اول: مراحل اجرایی صدور تمدید بیمه‌نامه درمان تکمیلی (گروهی)

قسمت دوم: تشریح مراحل اجرایی صدور بیمه‌نامه‌های درمان تکمیلی (گروهی)

1- دریافت درخواست کتبی از بیمه‌گذار جهت اخذ شرایط و حق بیمه به صورت مستقیم/مستقیم/معرف

2- اعلام نرخ و شرایط به بیمه‌گذار به صورت کتبی

3- دریافت اعلام موافقت کتبی بیمه‌گذار با حق بیمه و شرایط پیشنهادی

4- صدور بیمه‌نامه با شرایط توافق شده

5- دریافت نسخ مهر و امضا شده بیمه‌نامه و شرایط خصوصی و عمومی از بیمه‌گذار به همراه اولین قسط حق بیمه

6- دریافت لیست اولیه اسامی و مشخصات بیمه‌شدگان

7- صدور کارت سبز درمان و نحوه چگونگی تأیید آن

8- پیگیری حق بیمه

الف - دریافت و پیگیری وصول قسط اول حق بیمه

ب - دریافت و پیگیری وصول سایر اقساط حق بیمه

1- مراحل یادآوری و پیگیری

2- پیگیری حقوقی مطالبات

ج - اعتبار مجدد بیمه‌نامه پس از پرداخت حق بیمه و نکات مهم و مورد تأکید

9- صدور الحاقیه در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه و تقسیم‌بندی‌های آن

1-9- تغییر در مفاد بیمه‌نامه

2-9- تغییر در تعداد بیمه‌شدگان و انواع

3-9- فسخ و یا ابطال بیمه‌نامه و الحاقیه

10- تهیه صورت‌حساب بیمه‌نامه در پایان سال بیمه

11- تسویه مانده بیمه‌نامه و بایگانی

12- تمدید بیمه‌نامه و مراحل آن

13- نکات مهم در زمان تمدید بیمه‌نامه

قسمت سوم: انجام هماهنگی با کلیه مراکز صدور و خسارت درمان کشور

صدور کارت CIP

بیمه‌نامه‌های مسافرت خارج از کشور (آکسا و مپفری)

1-2- صدور بیمه‌نامه‌های مسافرتی

2-2- خسارت بیمه‌نامه‌های مسافرتی

بخش سوم: دستورالعمل اجرایی پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌های درمان تکمیلی (گروهی)

بخش سوم: پرداخت خسارت درمان تکمیلی

مقدمه:

- نحوه دریافت مدارک

- ثبت نامه‌های بیمه‌گذاران و تشکیل پرونده قبل از کارشناسی

- نحوه تشکیل پرونده

الف- پرونده هزینه‌های بیمارستانی

ب- پرونده هزینه‌های پاراکلینیکی

انواع هزینه‌های درمانی و نحوه محاسبه و برآورد خسارت

الف- هزینه‌های پاراکلینیکی (طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد)

ب- هزینه بیمارستان‌های غیر طرف قرارداد

ج- بیمارستان‌های طرف قرارداد

1- نحوه صدور معرفی‌نامه و مراحل صدور آن

2- نحوه محاسبه و پرداخت

- رفع نواقص مدارک پزشکی بیمه‌گذاران

- رفع نواقص و مغایرت صورتحساب مراکز درمانی طرف قرارداد

- دعوت به معاینه بیمه‌شدگان

- خسارت‌های غیر قابل پرداخت

- انعقاد یا تمدید قراردادهای مراکز درمانی

- انجام هماهنگی با کلیه مراکز صدور و خسارت درمان کشور

- چگونگی استفاده از خدمات کارشناسان فنی

- بازیافت

- خسارت‌های ارفاقی

- پرداخت هزینه کارشناسی به نمایندگان حقوقی که دارای مجوز

فصل دوم – هزینه‌های درمانی قابل پرداخت

فصل سوم – شرایط

بخش چهارم: شرایط خصوصی

بخش پنجم: ضمائم

لینک کمکی