بررسی رابطه بین سازوكارهای راهبری شركتی و ریسك سیستماتیك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک :

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک
قالب: Word
تعداد صفحات: 28
چکیده
سیاست اقتصاد آزاد و افزایش ارتباطات در میان شرکت‌ها, منجر به تأثیر متقابل آن‌ها بر یکدیگر شده است؛ از این رو, مدیران در عملیات اصلی خود با عدم اطمینان‌های زیادی مواجه می‌شوند. برای مقابله با این عدم اطمینان‌ها مدیران باید از مناسب‌ترین سیاست‌های مدیریتی استفاده کنند که این امر از طریق اجرای سازوکارهای راهبری شرکتی میسر می‌شود. به طور نظری, سازوکارهای راهبری شرکتی, می‌تواند همچون وسیله‌ای برای تغییر در ریسک سیستماتیک به کار رود. این نوشتار به بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک در میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای تحقق این هدف, از اطلاعات 154 شرکت در بازه زمانی 1383 تا 1390 استفاده ‌شده است. روش آماری به کار رفته برای آزمون فرضیه‌ها, رگرسیون حداقل مربعات معمولی است. مدل پژوهش ابتدا در سطح کل داده‌ها و سپس به ‌منظور بررسی دقیق‌تر هر یک از فرضیه‌ها, بر اساس تقسیم‌بندی مدل پراستیو (2011) در سطح سه طبقه مختلف از شرکت‌ها (شرکت‌های دارای بتای کوچک‌تر از نیم به منزله شرکت‌هایی با ریسک پایین, شرکت‌های دارای بتای بزرگ‌تر از نیم و کوچک‌تر از یک, نشان‌دهنده شرکت‌هایی با ریسک متوسط و شرکت‌های دارای بتای بزرگ‌تر از یک, نماینده شرکت‌هایی با ریسک بالا) اجرا شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین درصد سهامداران نهادی که یکی از عناصر و سازوکارهای راهبری شرکتی شمرده می‌شود و ریسک سیستماتیک, ارتباط معناداری وجود دارد. بین درصد اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره و ریسک سیستماتیک, در سطح کلی و نیز در سایر طبقات شرکت‌ها معنادار نیست.
واژه‌های کلیدی: اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره, ریسک سیستماتیک, سازوکارهای راهبری شرکتی, سهامداران نهادی.
مقدمه
با گسترش سیاست اقتصاد آزاد و توسعه قلمرو مبادلات آزاد, نقش مدیریت در اداره شرکت به طور عمدهای تغییر کرده است. با توجه به افزایش سطح رقابت, تداوم فعالیت در بازارهای امروزی مستلزم این است که مدیران در اتخاذ تصمیمات به هنگام و کنترل مناسب امور, نسبت به سایر رقبا خلاقیت بیشتری نشان دهند. مدیری که عملکرد کاراتری داشته باشد, با دستیابی به مزایای رقابتی بلندمدتی چون تمایز در بازار یا رهبری قیمت, بر بازار غلبه خواهد کرد.

لینک کمکی