بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر :بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات..............................

1-1 بیان مسأله..............................

2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش.....................

1-3سوالات پژوهش..............................

فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهش………………………………………

1-2: پیشینه پژوهش (مقدمه )..................

1-1-2: پیشینه پژوهشهای داخلی.................

2-1-2: پیشینه پژوهشهای خارجی.................

2-2 : ارزیابی پیشینه پژوهش و ارائه چهار چوب تئوریک

2-3:فرضیه های پژوهش........................................................................................................................

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………

3ـ1: نوع پژوهش..............................

3ـ2: متغیر‌های پژوهش.........................

3ـ3 :تعریف متغیر‌های پژوهش...................

3ـ4: ابزار‌ جمع‌آوری اطلاعات..................

3ـ5: روایی ابزار سنجش (Validity)..............

3ـ6 :پایایی ابزار سنجش (Reliability)...........

3ـ7 :جامعه‌ آماری............................

3ـ8 :تعیین حجم نمونه........................

3ـ9: شیوه انتخاب اعضای نمونه................

3ـ10: روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش………………………………………….

4ـ1 سیمای پاسخگویان.........................

4ـ2 توصیف متغیر های پژوهش...................

4ـ2 ـ 1 : توصیف متغیر وابسته................

4-2 ـ2 :توصیف متغیر های مستقل...............

4-3 : تحلیل یافته های پژوهش(آزمون فرضیات)..............................................................................

4-4 : تبیین موضوع پژوهش (درسطح خرد).........................................................................................

4-4 -1 :بررسی پیش فرضهای تحلیل رگرسیون و ارائه معادله آ ن............................................ .........................

4 -4 -2 :بررسی آثار کنترلی متغیر ها در تبیین (سطح خرد ) متغیر وابسته.........................................................................................

4 -4 -3 :تحلیل مسیر مدل پژوهش............................................ ..........................

فصل پنجم: خلاصه نتایج پژوهش و پیشنهادات……………………………..

5ـ1 جمع‌بندی نتایج و یافته‌های پژوهش..........

5ـ2 پاسخ به سوالات اصلی پژوهش................

5ـ3 پیشنهادات و محدودیت های تحقیق...........

پیوست:……………………………………………………………..

الف: جداول ضمیمه………………………………………………………

ب: بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر
فهرست اعلام………………………………………………………..

ج: پرسشنامه تحقیق……………………………………………………….
بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر
فهرست نمودارها

صفحه عنوان نمودار
نمودار شماره 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از زندگی
نمودار شماره 4-2 : نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از زندگی
نمودار شماره 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از دوستان
نمودار شماره 4-4 : نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از دوستان
نمودار شماره 4-5 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از دانشگاه
نمودار شماره 4-6 : نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از دانشگاه در بین پاسخگویان
نمودار شماره 4-7 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از خانواده
نمودار شماره 4-8 : نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از خانواده در بین پاسخگویان
نمودار شماره 4-9 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از خود
نمودار شماره 4-10 : نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از خود در بین پاسخگویان
نمودار شماره 4-11 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر وضعیت سلامتی
نمودار شماره 4-12 : نمودار هیستوگرام توزیع وضعیت سلامتی در بین پاسخگویان
نمودار شماره 4-13 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت مالی
نمودار شماره 4-14 : نمودار هیستوگرام توزیع رضایت مالی در بین پاسخگویان
نمودار شماره 4-15 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی
نمودار شماره 4-16 : نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی در بین پاسخگویان
نمودار شماره 4-17 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر امید شغلی
نمودار شماره 4-18 : نمودار هیستوگرام توزیع امید شغلی در بین پاسخگویان
نمودار شماره 4-19 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر مثبت نگری
نمودار شماره 4-20 : نمودار هیستوگرام توزیع مثبت نگری در بین پاسخگویان
نمودار شماره 4-21 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر احساس آرامش روانی
نمودار شماره 4-22 : نمودار هیستوگرام توزیع احساس آرامش روانی در بین پاسخگویان
نمودار شماره 4-23 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر دینداری (بعد عاطفی )
نمودار شماره 4-24 : نمودار هیستوگرام توزیع دینداری ( بعد عاطفی ) در بین پاسخگویان
نمودار شماره 6-1 : نمودار هیستوگرام رضایت از زندگی بر اساس مقیاس صفر تا بیست
نمودار شماره 6-2 : نمودار هیستوگرام رضایت از زندگی ( متغیر وابسته )
نمودار شماره 6-3 : نمودار بررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده ها یا خطاها
نمودار شماره6-4 : بررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( خطاها)
بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر
فهرست مدلها
مدل شماره1 : مدل تحلیلی پژوهش
مدل شماره 2 : تحلیل مسیر مدل پژوهش
مدل شماره 3 : مدل نهایی تحلیل مسیر

لینک کمکی