بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) :

فرمت فایل word(قابل ویرایش)

تعدادصفحات:82

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای , پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .
2. استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
3. سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق , شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی , حسابداران دولتی , حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .

پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم , دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از :

صورت وضعیت عملیات دولت :

خالص / ناخالص تراز عملیاتی

صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی

ترازنامه :

طلای پولی و حق برداشت مخصوص

صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی

معیارهای تخلیلی GFS

تراز عملیاتی خالص / ناخالص :

خالص وام دهی / وام گیری :

مازاد / کسری نقدی :

ترالی مالی کلی :

تراز کلی مقدماتی :

تراز عملیاتی مقدماتی :

سایر شاخص های قابل تجزیه تحلیل :

مروری بر تحقیقات انجام شده

فرضیه پژوهش

روش پژوهش

جامعه آماری

جمع آوری اطلاعات

ابراز اندازه گیری اطلاعات

تجزیه وتحلیل نتایج

رتبه بندی سئوالات پرسشنامه

نتیجه گیری و پیشنهاد

چکیده :

1ـ پیشگفتار :

رهنمودها

لینک کمکی