بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه :

فرمت فایل word(قابل ویرایش)

تعدادصفحات:22

بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه

گزارشگری تغییرات حسابداری

بعد از انتشار بیانیه شماره 20 APB در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید. برخی از محققان و اندیشمندان حسابداری بر این عقیده بودند که بکارگیری روشهای دوره جاری و تسری به آینده از قابلیت مقایسه صورتهای مالی می کاهد, لذا در این نوشتار سعی شده است دیدگاههای تئوریک موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد و به همین منظور کلیه بیانیه های APB و FASB در این زمینه گردآوری و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق فراهم آوردن مبنایی جهت تدوین و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران بوده است تا بتوان استاندارد مربوط به تغییرات حسابداری را به گونه ای ارایه نمود که بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای انتفاعی افزوده گردد. بر مبنای نتایج حاصل از این بررسی به نظر می رسد که روش تسری به گذشته می تواند به عنوان روش اصلی گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری توصیه شود.

تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری

تغییرات غیراختیاری (دستوری)

بیانیه های APB

بیانیه های FASB

توجیه دلایل پذیرش هر یک از روشهای انتقال

تغییرات اختیاری

تغییرات غیراختیاری (دستوری)

تغییرات غیراختیاری در مقابل تغییرات اختیاری

ایجاد رهنمودهایی در مورد روش انتقال

روشهای اثر انباشته و تسری به آینده

روش تسری به گذشته

خلاصه و نتیجه گیری


لینک کمکی