بررسی رابط ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی رابط ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان :

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:98

بررسی رابط ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ز

تقدیروتشکر و

تقدیم به ه

فصل اول(کلیات پژوهش) 1

مقدمه 2

بیان مسئله 4

ضرورت واهمیت تحقیق 6

اهداف تحقیق 8

فرضیه های تحقیق 8

متغیرهای تحقیق 8

تعاریف نظری 8

تعاریف عملیاتی 9

فصل دوم(پیشینه پژوهش) 10

شخصیت ومفهوم آن 11

ضرورت مطالعه وشناخت شخصیت 13

نظریه های شخصیت(شخصیت ورویکرد روانکاوی) 14

نظریه تحلیلی یونگ 15

نظریه پویایی روانی –اجتماعی 16

نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان 18

نظریه اسلام درباره شخصیت انسان 20

الگوی شخصیت 21

پایداری شخصیت 22

تغییردرشخصیت 23

شخصیت سالم 24

ساختارشخصیت 26

همسانی شخصیت 29

تعریف سلامت روانی 30

تاریخچه سلامت روانی 30

کلیدسلامت روانی 32

چرابایددرموردسلامت روانی بدانیم؟ 32

اعتمادبه نفس,کلیدسلامت روانی 33

نظریه های سلامت روانی 34

1-الگوی گوردون آلپورت 34

2-الگوی کارل راجرز 35

3- الگوی کارل گوستاو یونگ 35

4-الگوی ویکتورفرانکل 36

5- الگوی اریش فروم 36

6-الگوی آبراهام مزلو 37

7-الگوی فریتس پرلز 38

تحقیقات انجام شده درزمینه سلامت روان وویژگی های شخصیتی 38

فصل(روش تحقیق) 42

روش تحقیق 43

جمعیت هدف 43

روش نمونه برداری وتعدادآنها 43

ابزاراندازه گیری 43

روش جمع آوری داده ها 49

فصل چهارم(تجزیه وتحلیل آماری) 50

تجزیه وتحلیل آماری 51

جدول1-4نمرات ویژگی های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان 53

جدول شماره 2-4محاسبه ضریب همبستگی از راه اعدادخام(دختران) 55

جدول 3-4 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان 57

جدول 4-4 مرات ویژگی های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان پسرمقطع سوم دبیرستان 58

جدول 5-4 محاسبه ضریب همبستگی ازراه اعدادخام(پسران) 60

جدول 6-4 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ویژگیهای شخصیتی دانش آموزانپسرمقطع سوم دبیرستان 62

جدول 7-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی 64

جدول8-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی 66

جدول9-4محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی 68

چدول شماره 10-4 نمرات سلامت روان دانش آموزان دختر وپسرمقطع سوم دبیرستان 69

جدول شماره 11-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی 72

فصل پنجم (بحث ونتیجه گیری) 73

بحث ونتیجه گیری 74

محدودیتهای تحقیق 76

پیشنهادات پژوهش 76

منابع ومآخذ 77

پیوست الف- پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(کامل) 79

پیوست ب- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) 99

لینک کمکی