-بررسی نگرش معلمین ب شیوه های ارزشیابی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن -بررسی نگرش معلمین ب شیوه های ارزشیابی :

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش
تعدادصفحات:25
-بررسی نگرش معلمین ب شیوه های ارزشیابی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ........................................................................................................................... 1
فصل اول : بیان مسئله
بیان مسئله ................................................................................................................. 2
اهداف تحقیق ............................................................................................................... 3
اهمیت و ضرورت............................................................................................................ 4
سوالات پژوهشی ........................................................................................................... 5
فصل دوم : پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق .............................................................................................................. 6
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق................................................................................................................... 8
فصل چهارم : یافته های تحقیق
پاسخ به سوالات پژوهشی .............................................................................................. 9
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و بحث ...................................................................................................... 14
پیشنهادات .................................................................................................................. 18
یادداشت ها .................................................................................................................. 19
منابع مورد استفاده ...................................................................................................... 20
پیوست ........................................................................................................................ 21
-بررسی نگرش معلمین ب شیوه های ارزشیابی
فهرست جداول
جدول 1-4................................................................................................................... 9
جدول 2-4 ................................................................................................................ 10
جدول 3-4................................................................................................................. 11
جدول 4-4 ................................................................................................................ 11
جدول5-4................................................................................................................. 12
جدول 6-4................................................................................................................. 12

لینک کمکی