بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل :

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:63

بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل
فهرست مطالب :

عنوان : صفحه:

فصل اول

مقدمه ................................................................................................................................ 1

بیان مسئله ....................................................................................................................... 3

اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش ...................................................................................... 5

اهداف پژوهش .................................................................................................................. 8

فرضیه های پژوهش .......................................................................................................... 9

نامگذاری متغیرهای موجود در فرضیه و انواع آن ........................................................... 10

متغیرهای تعدیل کننده ................................................................................................... 11

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای فرضیه ...................................................................... 12

فصل دوم

ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق)

پیشینه نظری

مقدمه ............................................................................................................................. 18

فلسفه و ضرورتهای پوشش و حجاب اسلامی .................................................................. 19

پوشش اولیه ادم و حوا .................................................................................................... 28

کلاهی که غربیها سر ما گذاشتند .................................................................................... 29

مدل و شکل پوشاک ........................................................................................................ 31

آثار سو و خطرات بی حجابی از دیدگاه پزشکی ............................................................. 33

ابتذال در پوشش و مد پرستی ضرورتی برای ادامه حیات غرب ..................................... 34

علل و عوامل بی حجابی و ابتذال در پوشش ................................................................... 35

رنگ پوشاک ................................................................................................................... 37

لباس متحد الشکل ........................................................................................................ 38

پیشینه عملی

تحقیقات انجام شده ........................................................................................................ 39

.................................................................................................................................... 39
.................................................................................................................................... 41
................................................................................................................................... 43
................................................................................................................................... 45
................................................................................................................................... 47

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه ............................................................................................................................. 50

روش تحقیق و علت استفاده از آن .................................................................................. 51

معرفی جامعه................................................................................................................... 52

معرفی نمونه و تعیین روش نمونه برداری ........................................................................ 53

معرفی ابزار پژوهش و تعیین روایی و پایایی ابزار ........................................................... 54

ضمیمه

پرسشنامه مربوط به دانش آموزان .................................................................................. 56

پرسشنامه دبیران ........................................................................................................... 59

بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل
فهرست منابع ................................................................................................................. 69

بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل
فهرست منابع اینترنتی .................................................................................................. 64لینک کمکی