بررسی نقش خانواده در پیش رفت تحصیلی دیرآموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی نقش خانواده در پیش رفت تحصیلی دیرآموزان :

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:55

بررسی نقش خانواده در پیش رفت تحصیلی دیرآموزان
فهرست مطالبطرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف

روش تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل دوم : ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق

کارکردهای خانواده

انواع خانواده از بعد تربیتی

روابط و نظام ارزشی خانواده

تاریخچه کودکان استثنائی

خصوصیات دانش آموزان دیر آموز

ملاکهای تشخیص دیرآموزان

طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی

علل عقب ماندگی ذهنی

فصل سوم : روش تحقیق

نوع تحقیق

جامعه و نمونه آماری پژوهش

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

شاخص اعبار روائی

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

یافته ها و پیشنهادات

پیشنهادات این پژوهش

محدودیت های تحقیق

بررسی نقش خانواده در پیش رفت تحصیلی دیرآموزان
فهرست منابع

ضمائملینک کمکی