بررسی میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» كتابخانه ملی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش (مدیریت پردازش) کتابخانه ملی :

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:24

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش (مدیریت پردازش) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش (مدیریت پردازش) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی است و داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با نرم‌افزار آماری اس‌.پی.اس.اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخش (مدیریت پردازش) کتابخانه ملی تشکیل می‌دهد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که رضایت کارکنان این بخش از کتابخانه ملی مانند بسیاری همتایان خود در کتابخانه‌های دیگر از امکانات رفاهی,‌ آموزشی, سیاست‌های مدیریت, میزان امنیت شغلی در حد پایین, و میزان رضایت آنان از روابط انسانی موجود در سازمان و وجهه و اعتبار اجتماعی حرفه و سازمان در حد نسبتاً خوبی بوده است.


2. بیان مسئله


3. رضایت شغلی


4. روش‌های اندازه‌گیری رضایت شغلی


5. ابزارهای اندازه‌گیری رضایت شغلی


6. هدف و فایده پژوهش


7. پرسش‌های اساسی


8. روش پژوهش و جامعه آماری

9. ابزار و روش گردآوری داده‌ها

10. پیشینه پژوهش

10- الف. در خارج از ایران

0- ب. در ایران

11. یافته‌های پژوهش

11- الف. تحلیل داده‌های جمعیت‌شناختی

1. جنسیت:


2. مدرک تحصیلی:

3. رشته تحصیلی:


4. محل اشتغال:


5. سابقه اشتغال در حرفه کتابداری:


11- ب. تحلیل متغیرهای اصلی پرسشنامه

پرسش اول پژوهش:

سؤال‌های 1 تا 7 درباره‌ امکانات مادی, رفاهی, و بهداشتی محل کار؛


پرسش دوم پژوهش

سؤال‌های 8 تا 14 درباره امکانات آموزشی, ارتقای علمی, و زمینه‌های لازم برای ابراز ابتکار و خلاقیت؛

پرسش سوم پژوهش:

سؤال‌های 15تا 22 درباره خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مدیریتی؛

پرسش چهارم پژوهش:

سؤال‌های 23تا 25 درباره روابط انسانی موجود در محیط کار؛


11- ب-1. امکانات مادی, رفاهی, و بهداشتی محل کار

11-ب-3. خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مدیریتی

11-ب-4. کیفیت روابط انسانی موجود در محیط کار

11-ب-5. امنیت شغلی


لینک کمکی