بررسی میزان رضایت دانشجویان از اساتید دانشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی میزان رضایت دانشجویان از اساتید دانشگاه :

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:143

بررسی میزان رضایت دانشجویان از اساتید دانشگاه
فهرست مطالب


عنوان شماره صفحه


فصل اول : کلیات

الف- مقدمه. 2

ب- بیان مسأله. 3

ج- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 4

د- اهداف پژوهش.... 6


فصل دوم : ادبیات تحقیق

الف- مقدمه. 9

ب- پیشینه تحقیق... 9

ج- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده. 32

د- مبانی مفهومی تحقیق... 33


فصل سوم : روش شناسی

الف- مقدمه. 37

ب- روش تحقیق... 38

ج- جامعه آماری تحقیق... 40

د- حجم نمونه. 41

ه- شیوه نمونه گیری.. 41

و - فرضیات تحقیق... 43

و- 1- سوالات اصلی تحقیق.. 43

ز- روش گردآوری اطلاعات... 44

ح- پیش آزمون, روایی (Validity) و اعتبار ((Reliability... 44

ط- متغیرهای پژوهش.... 46

ی- تعریف عملیاتی متغیرها 47

س- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

فصل چهارم : نتایج یافته ها

جداول و نمودارها............................................................31

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

الف- مقدمه. 74

ب- نتیجه گیری.. 75

ب- 1- ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان.. 75

ب- 2- توصیف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق.. 76

د- پیشنهادات و محدودیتها................................................................................ 77


لینک کمکی