بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) :

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:168
بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)
فهرست مطالب
فصل اول طرح تحقیق... 1
بیان موضوع یا تعریف مسأله: 2
ضرورت انجام تحقیق: 4
پیشینه تحقیق: 5
فرضیات... 6
تعریف عملیات متغیرها: 7
نوع تحقیق و دلایل آن: 7
ابزار گردآوری داده ها: 8
جامعه آماری: 8
مراحل انجام تحقیق: 8
تعریف مفاهیم: 8
محدودیت ها 12
فصل دوم ادبیات تحقیق... 13
تاریخچه استفاده از پوست, چرم و چرمسازی: 14
تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم. 21
مراحل ساخت چرم. 28
عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم 30
الف- پوست: 30
ب- چرم: 33
انواع چرم و موارد استفاده از آن: 35
انواع محصولات چرمی: 37
بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن.. 39
تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه 40
جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور 42
آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی.. 42
نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال.. 43
تعریف استراتژی.. 45
نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی.. 45
الف- استراتژی جایگزینی واردات... 45
ب- استراتژی توسعه صادرات: 47
انواع استراتژی های رقابتی عام. 48
رهبری در هزینه. 50
تمایز محصول.. 51
تمرکز (محدودنگری) 53
میانه روی.. 55
تعریف بازاریابی: 57
استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار 58
1- استراتژی بازاریابی یکسان.. 59
2- استراتژی بازاریابی تفکیکی.. 59
3- استراتژی بازاریابی تمرکزی.. 60
ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار 61
تقسیم بندی بازار های بین المللی.. 63
استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی 65
آمیخته محصول.. 66
اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی 68
آمیخته تشویق و ترفیع.. 70
اجزای تشویق و ترفیع.. 71
توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی 72
تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی.. 73
1- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل.. 74
2- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 83
3- تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter)
4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 87
5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 96
6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 103
فصل سوم - روش تحقیق... 107
مقدمه. 108
روش تحقیق.. 108
روش جمع آوری اطلاعات... 108
منابع اطلاعات ثانویه. 109
منابع اطلاعات اولیه. 110
روش اجرای پرسشنامه. 110
جامعه آماری: 111
نمونه آماری.. 111
تهیه و تنظیم پرسشنامه. 113
نحوه توزیع سوالات پرسشنامه. 114
روشهای آماری مورد استفاده 116
فصل چهارم - جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 119
مقدمه. 120
اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراکز نمونه گیری شده 120
آماره آزمون.. 125
سوالات مربوطه: 127
بررسی فرضیه 2: 129
آماره آزمون: 129
آزمون فرضیه 2: 129
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی.. 129
بررسی فرضیه 3: 138
آماره آزمون.. 138
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی.. 139
سوالات مربوطه: 141
بررسی فرضیه 4: 145
آزمون فرضیه 4: 146
آزمون فرضیه 4: 147
سوالات مربوطه: 148
بررسی فرضیه 5: 151
آزمون فرضیه 5: 151
تذکر: 153
سوالات مربوطه: 154
بررسی فرضیه 6: 156
آماره آزمون: 156
آزمون فرضیه 6: 156
سوالات مربوطه: 158
فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات... 161
نتیجه گیری.. 162
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 1: 162
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 2: 163
نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه 3: 165
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 4: 167
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 5: 169
پیشنهادات... 171
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1: 171
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 2: 173
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3: 177
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 4: 178
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 5: 180
پیشنهادات در ارتباطات با فرضیه 6: 182
سایر پیشنهادات... 184
سایر پیشنهادات... 185
توصیه به سایر دانشجویان محققین.. 188
منابع: 190

لینک کمکی