متراژ اتاق های بخش های مختلف بیمارستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن متراژ اتاق های بخش های مختلف بیمارستان :

1- بخش بستری داخلی زنان: متراژ اتاق کار کثیف- کار تمیز- آبدارخانه- انبارملحفه- ایستگاه پرستاری- معاینه و پزشک- استراحت پرسنل- اتاق2تخت- اتاق1 تخت
2- بخش بستری داخلی مردان: متراژ اتاق2تخت- استراحت پرسنل- ایستگاه پرستاری- معاینه و پزشک- آبدارخانه- انبارملحفه- کار کثیف- کار تمیز
3- متراژ بخش بستری جراحی مردان و زنان:
4- ICU نوزادان: متراژ اتاق نوزادان- اتاق شیر- اتاق پزشک- اسکراپ- ایستگاه پرستاری
5- زایمان: متراژ اتاق پذیرش- اتاق کارتمیز- اتاق کار کثیف- انبار ملحفه- اتاق معاینه و آمادگی- اتاق ماما- اتاق درد- اتاق زایمان طبیعی- اتاق زایمان سزارین- استراحت
6- ایستگاه پرستاری
7- جراحی: متراژ اتاق عمل- ریکاوری- مرکز استریل- انبارتجهیزات- رختکن کارکنان- اسکراپ- ایستگاه پرستاری- اتاق کارکثیف- سرپرست جراحی- سرویس گچ گیری- آمادگی
8- آزمایشگاه: متراژ اتاق پذیرش- اتاق سرپرست پاتولوژیست–بیهوشی– نمونه گیری – خون شناسی– جمع آوری نمونه- شستشو و استریلازسیون – wc – اتاق استراحت کارکنان– انبار مواد
9- 6 تا تخت ICU : اتاق 1 تخته – ایستگاه پرستاری – اتاق ایزوله – آبدارخانه – سرویس – اتاق استراحت – اتاق ملحفه
.
.
.
.
.
و بیشتر از 100 بخش دیگر

لینک کمکی