تححقیق در مورد تاریخ بیهقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تححقیق در مورد تاریخ بیهقی :

بخشی از متن اصلی :
ذکر بر دار کردن حسنک وزیر رحمه الله علیه

فصلی خواهم نبشت, در ابتدای این حال بر دار کردن این مرد و پس بشرح قصه تمام پردازم. امروز که من این قصه آغاز می‌کنم, در ذی‌الحجه سنه خمسین وار بعمائه در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد بن ناصردین الله, اطال‌الله بقاؤه و ازین قوم که من سخن خواهم راند, یک دو تن زنده‌اند, در گوشه‌ای افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سالست تا گذشته شده است و بپاسخ آنانکه از وی رفت گرفتار و ما را بآن کار نیست, هر چند مرا از وی برآید, بهیچ حال. چه عمر من بشست و پنج آمده و بر اثر وی می‌بباید رفت و در تاریخی که می‌کنم سخن نرانم که آن بتعصبی و تر بدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند: شرم باد این پیر را. بلکه آن گویم, که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند. این بوسهل مردی امامزاده و محتشم و فاضل و ادیب بود, اما شرارت و زعارتی درطبع وی مؤکد شد و بآن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی, تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی, این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و المی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که: فلان را من فرو گرفتم. و اگر چنین کارها کرد کیفر دید و چشید و خردمندان دانستندی که نه چنانست و سری می‌جنبانیدندی و پوشیده خنده می‌زدندی که نه چنانست, جز استادم که او را فرو نتوانست برد, با این همه حیلت, که در باب وی ساخت و از آن در باب وی بکام نتوانست رسید, که قضای ایزد, عزوجل, با تضریب‌های وی موافقت و مساعدت نکرد و دیگر که بونصر مردی بود عاقبت نگر, در روزگار امیر محمود, رضی‌الله عنه, بی‌آنکه مخدوم خود را خیانتی کرد, دل این سلطان مسعود را رحمه الله علیه, نگاه داشت, به همه چیزها که دانست, که تخت ملک پس از پدر او را خواهد بود و حال حسنک دیگر بود, که بر هوای امیر محمد و نگاه داشت دل و فرمان محمود این خداوندزاده را بیازرد و چیزها بکرد و گفت, که اکفا آنرا احتمال نکنند, تا بپادشاه چه رسد, هم چنانکه جعفر برمکی و این طبقه وزیری کردند, بروزگار هارون الرشید و عاقبت کار ایشان همان بود, که از آن این وزیر آمد و چاکران و بندگان را با زبان نگاه باید داشت, با خداوندان, که محالست روباهان را با شیران چخیدن و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب امیر حسنک یک قطره آب بود از رودی, از روی فضل جای دیگر داشت اما چون تعدیها رفت از وی کسی نماند, که پیش ازین درین تاریخ بیآوردم. یکی آن بود که عبدوس را گفت که: (امیرت را بگوی که من آنچه کنم بفرمان خداوند خود میکنم, اگر وقتی تخت ملک بتو رسد, حسنک را بردار باید کرد). لاجرم چون سلطان پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبین نشست و بوسهل و غیر بوسهل درین کیستند, که حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید و بهیچ حال بر سه چیز اغضا نکنند: الخلل فی الملک و افشا السر و التعرض و نعوذ بالله من الخذلان.
این فایل به همراه چکیده , تححقیق در مورد تاریخ بیهقی
فهرست مطالب , متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد
تعداد صفحات : 200

لینک کمکی